Onslunda IF


 

DROGPOLICY FÖR ONSLUNDA IDROTTSFÖRENING

 

Drogmissbruk är ett stort samhälleligt problem. Särskilt utsatta är barn och ungdomar och deras framtida förhållande till tobak, alkohol och andra droger grundläggs ofta under uppväxten. Drogmissbruk bland ungdomar är inte något som bara förekommer i storstäderna, även hos oss på landsbygden förekommer droger. Alla goda krafter, idrottsrörelsen, skolan och föräldrar m.fl. har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomars miljöer är drogfria. Det är orsaken till att OIF har utarbetat sin drogpolicy.

 

OIF vill poängtera att idrott och droger inte hör ihop. Vi verkar därför för en drogfri idrottsverksamhet. Vi hoppas också att föräldrar ska känna ett stöd i vår drogpolicy. De ska känna sig trygga när deras barn deltar i OIF`s aktiviteter.

 

Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.

 

Riktlinjer gällande tobak:

 

¤ OIF´s lokaler ska i alla sammanhang vara rökfria.

 

¤ Ingen försäljning av snus och cigaretter förekommer i föreningens kiosk.

 

¤ Snusning och rökning får inte förekomma hos barn och ungdomar under idrottsverksamhet

(träning, match, träningsläger o s v)

 

¤ Det är inte tillåtet för spelare att röka när man bär kläder märkta med OIF´s emblem eller med texten Onslunda IF. Det är viktigt att förstå att man uppfattas som representant för OIF när man bär dessa kläder.

 

Om vi får reda på att någon av föreningens medlemmar bryter mot någon av dessa riktlinjer har vi ett enskilt samtal med spelaren där vi informerar om föreningens regler och varför rökning inte är tillåtet. Upprepas rökningen tas det kontakt med föräldrarna i de fall spelaren inte är myndig.

 

Ansvarig för åtgärderna är ledarna i respektive lag.

 

Vuxna bör föregå med gott exempel. Det är därför bra om vuxna är restriktiva med sitt tobaksanvändande i samband med match och andra av föreningens verksamheter.

 

Riktlinjer gällande alkohol för spelare och tränare:

 

¤ Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av barn- eller ungdomsverksamhet.

 

¤ Det är inte tillåtet att bruka alkohol i samband med föreningens verksamheter(träning, match, träningsläger o s v)

 

¤ Det är helt förbjudet att uppträda påverkad iklädd föreningens kläder.

 

 

 

Om dessa regler bryts påtalas i ett enskilt samtal vilka riktlinjer som gäller i föreningen och vilka risker som alkoholanvändande innebär. Om spelaren är omyndig deltar föräldrarna i samtalet. Vid upprepning kan en sista påföljd avstängning bli följden.

 

Ansvarig för åtgärderna är ledarna i respektive lag.

 

Ledare, tränare och andra vuxna aktiva medlemmar i OIF ska vara ett gott föredöme för våra barn och ungdomar. Om vi upptäcker att någon av föreningens barn och ungdomsledare använder alkohol i samband med föreningens verksamheter är det styrelsens ansvar att prata med ledaren.

 

På fester anordnade av OIF får under ordnade förhållande serveras alkohol till myndiga personer.

 

Riktlinjer gällande doping:

 

OIF följer RF:s regler i dopingfrågor. Skulle det komma fram att någon i föreningen nyttjat förbjudna preparat inleds ett enskilt samtal med den aktive. Är spelaren omyndig kallas även föräldrarna till detta samtal. Spelaren avstängs också omedelbart. Det bör påpekas att doping kan vara olaglig och kontakt kan behöva tas med polis/sociala myndigheter.

 

Ansvariga för åtgärderna är ledarna i respektive lag. Styrelsen ska meddelas.

 

Riktlinjer angående narkotika:

 

Narkotikahantering är ett lagbrott. Om det kommer fram att någon i föreningen nyttjat narkotika inleds ett enskilt samtal med medlemmen, om denne är under 18 år tas kontakt med föräldrarna. Kontakt tas även med polis/sociala myndigheter.

 

Ansvariga för åtgärderna är ledarna i respektive lag. Styrelsen ska meddelas.

 

 

Spridning av drogpolicyn:

 

Föreningens drogpolicy ska läsas och signeras av samtliga tränare, ledare och styrelsemedlemmar. Spelarna ska informeras vid spelarmöten, dessutom finns informationen på föreningens hemsida och anslagen i föreningslokalen.

 

Ansvariga för att följa upp drogpolicyn är alla ledare och tränare, det yttersta ansvaret har styrelsen.

 

Det är viktigt att drogpolicyn inte bara blir ett papper. Den bör uppdateras varje år och godkännas av årsmötet. Det åligger styrelsen att uppmuntra till vidareutbildning inom detta område. Det är väsentligt att kunskaperna hos tränare, ledare och spelare om drogproblematiken ökar och hålls aktuell. Detta kan ske genom föredrag och kurser anordnade av idrottsrörelsen och kommunen och genom diskussioner i föreningen om drogpolicyn.

 

tl tr

Samarbetspartners


 
 Roger Olssons Macklivs AB

Stig Throbäck

Åkes Däck

Bo Ohlsson

  Sparbanken

Österlenhem

Svets och Tillbehör AB


 

bl br
Copyright 2009 - Ansvarig webmaster Christer Nilsson OIF
Sidan producerad av LARTEC SYD tillsammans med sammarbetspartners.